LESKİS Nedir?

LESKİS, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde "Lisansüstü Eğitimde Sürekli Kalite İyileştirme Süreci" nin kısa adıdır.

LESKİS kapsamındaki çalışmaların hedefi, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergesi olan lisansüstü eğitimini, çağın gereksinimlerine uygun şekilde yeniden yapılandırmak, uluslararası yükseköğretim eğilimlerinin ve yaklaşımlarının içinde aktif rol almak, bu kapsamda uygun ölçme-değerlendirme araç ve kriterleri belirleyerek, lisansüstü eğitim programlarının kalitesini izlemek, iyileştirmek ve kalitelerinin sürekliliğini sağlamaktır.

İTÜ'nün sunduğu lisansüstü eğitimin daha kaliteli, şeffaf, tanınır ve uluslararası platformlarda rekabet edebilir bir yapıya kavuşması için üniversitemiz öncelikle misyonu, vizyonu ve stratejik planları doğrultusunda tüm lisansüstü eğitim programları gözden geçirilmekte, çağın ihtiyaçlarına ayak uyduracak şekilde düzenlenmekte ve yenilenmekte, lisansüstü eğitimde kalitenin korunması ve sürekli olarak iyileştirilebilmesi için bir kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamaya almaktadır. 

Lisansüstü eğitimde hedeflenen küresel eğilimlerin ve yaklaşımların içinde aktif rol oynama ihtiyacı ve isteği doğrultusunda, yeniden yapılanma sürecinde tüm enstitülerin ve İTÜ-LESKİS Komisyonunun yoğun çalışmaları ve fikir alışverişinde bulunmaları sonunda programların hazırlanmasına rehber olacak ortak yol haritası hazırlanmıştır.

 İTÜ-LESKİS Yol Haritası

1. Adım:
Tüm Enstitülerin, İTÜ Lisansüstü Ortak Program Çıktılarını dikkate alarak mevcut Misyonlarını, Vizyonlarını, Hedeflerini ve Stratejilerini revize etmeleri.

2.Adım:
Planlanan çalışmalara örnek teşkil etmesi amacıyla çeşitli alanlarda Lisansüstü Pilot Programlar hazırlanacaktır.

Çeşitli alanlardan seçilen Lisansüstü Pilot Programları, Anabilim Dalının Misyon ve Vizyonu revize ederek, İTÜ Lisansüstü Ortak Program Çıktıları doğrultusunda Programın tüm derslerini güncelleyecek ve derslerin AKTS Kredileri ile iş yükünü gösteren bir çizelgeyi içeren Ders Katalog Formlarını hazırlayacaklardır. (Tamamlandı)

3. Adım:
Her Programın Yürütme Kurulu, ilgili Program Koordinatörünün başkanlık edeceği Program-LESKİS Komisyon Üyelerini belirleyip ABD Başkanının onayı ile ilgili Enstitüye bildirmelidir.

4. Adım:
Program LESKİS Komisyonları, tanımlanmış görevleri doğrultusunda çalışmalarına devam eder ve dersleri veren Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan yeni Program Ders Dosyalarını inceledikten sonra ilgili Enstitüye iletir.

5. Adım:
Bu aşamada güncellenmiş Program Dosyaları ilgili Enstitü ve İTÜ-LESKİS Komisyonu tarafından incelenir ve değerlendirilir.

6. Adım:
İzlenecek 6. ve son adım yeni Lisansüstü Programlarının resmileştirilmesidir. Bu kapsamda Program Dosyaları İTÜ SENATO Lisansüstü Eğitim Komisyonunun incelemesine sunulur. Komisyonda görüşülen program dosyaları İTÜ Senatosunun onayına sunulur. Resmileşen Programların Yeni Ders Katalog Formları WEB'e aktarılır.

Program Çıktıları

Yüksek Lisans Programı Çıktılarımız (ÇBM ve ENB ortak)

i.

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).

ii.

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).

iii.

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).

iv.

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).

v.

Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri).

vi.

Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

vii.

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

viii.

Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

ix.

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme(Öğrenme Yetkinliği).

x.

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

xi.

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

xii

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

xiii

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

xiv

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme(Alana Özgü Yetkinlik).

xv.

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme(Alana Özgü Yetkinlik).

xvi.

Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme(Alana Özgü Yetkinlik).

xvii.

Tezli programlarda,kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme(Alana özgü yetkinlik).

Doktora Programı Çıktılarımız (ÇBM ve ENB ortak)

i.

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).

ii.

Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (bilgi).

iii.

Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme (beceri).

iv.

Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme (beceri).

v.

Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme (beceri).

vi.

Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma (beceri).

vii.

Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

viii

Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyiulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

ix.

Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

x.

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme(Öğrenme Yetkinliği).

xi.

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

xii.

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

xiii.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

xiv

Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme(Alana Özgü Yetkinlik).

xv

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme(Alana Özgü Yetkinlik).

xvi.

Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme(Alana Özgü Yetkinlik).

Çevre Bilimleri Mühendisliği ve Yönetimi (ÇBM) Lisansüstü Programları ile İlgili Bilgiler

Environmental Biotechnology (ENB) Lisansüstü Programları ile İlgili Bilgiler