Note: There is a legend at the bottom of the page explaining the abbreviations used for project types and subtypes.


Project Title Principal Investigator Start Date End Date Project Type Project Subtype
Improvement of Biodegradation Efficiency of Oil Derivatives Waste - ZEROWASTE Prof. Dr. Orhan İNCE 2016 2019 International TUBITAK & BMBF
Investigation of treatability of micropollutants in wastewater treatment plants Assoc. Prof. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ 2015 2018 TUBA YRAP
Management of Domestic/Urban Treatment Sludge Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2015 2016 ISTKA Innovative Istanbul Financial Support Program
Population Dynamics and Microbial Community Profiling for Aerobic Granular Activated Sludge (GAS) Systems Assoc. Prof. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN 2015 2015 ITU SRP/RND
Alkaloid Atıksuyunun Biyolojik Bazlı Karakterizasyonu ve Aerobik Çamur Stabilizasyonunun Değerlendirilmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2015 2015 ITU SRP/Masters
Investigation of Ammonia Removal via Anammox Following Anaerobic Treatment of Chicken Wastes Assoc. Prof. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ 2015 - ITU SRP/RND
Nonilfenol ve Nonilfenol Etoksilatların Nitrifikasyon Prosesi Üzerine Etkileri Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2015 - ITU SRP/Masters
Assessment of Environmental Liabilities of Tunçbilek and Orhaneli Thermal Power Plants Assoc. Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2015 - OSIB -
Fabrication of Nanocomposite Hollow Fiber (HF) Nanofiltration (NF) Membranes and Their Applications in Drinking Water Treatment Assist. Prof. Dr. Esra ATEŞ GENCELİ 2014 2017 TUBITAK ENV
Characterization of the Exopolysaccharides of Aerobic Granular Sludge Treating Industrial Wastewater Assoc. Prof. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN 2014 2015 ITU SRP/Masters
Treatability of Endocrine Disrupting Pollutants with Fenton, Photo-Fenton as well as Nano-Sized Zaro-Valent Iron Based Advanced Oxidation Processes and Evaluation of their Ecotoxicogical Effects: A Case Study with Bisphenol A Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2014 2015 TUBITAK RSP (1002)
Development of PMA-QPCR based Pathogen Detection kit in watersystems Prof. Dr. Orhan İNCE 2014 - ITU SRP/Doctoral
Impact of Climate Change on Water Resources Assoc. Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2014 - OSIB -
Evaluation of SO2 Pollution in Turkey with Remote Sensing Assist. Prof. Dr. Burçak KAYNAK TEZEL 2014 - TUBITAK CSP (3501)
Rapid Detection Method in Black Sea Zooplankton Prof. Dr. Orhan İNCE 2013 2016 TUBITAK ENV
Denitrifikasyon Prosesinde Yüksek Sıcaklığın Sistem Bileşenleri Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2013 2014 ITU SRP/Masters
Advanced Oxidation of a Polyethoxylate with Persulfate-Activated Zero-Valent Iron Nanoparticles and Changes in its Toxic Effects Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2013 2014 ITU SRP/Masters
Optimization of operational conditions of a baffled membrane: enhancement of nutrient removal, investigation of microbial community structure and growth dynamics" Assoc. Prof. Dr. Nevin ÖZGÜR YAĞCI 2013 - ITU SRP/Doctoral
Determination of the effect of antibiotics and antibacterials on anaerobic metabolic pathways and examine the formation of the antibiotic resistance genes Prof. Dr. Orhan İNCE 2013 - ITU SRP/Doctoral
Antibiyotik İçeren Atıksuların Anaerobik Arıtım Çıkış Sularının İnhibisyon ve Ekotoksikolojik Etkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2013 - ITU SRP/Doctoral
Project on Control Of Hazardous Substances Assoc. Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2013 - OSIB -
Nanopartiküllerin su ortamındaki davranışı ve etkileri Prof. Dr. İlhan TALINLI 2012 2015 ITU SRP/Doctoral
Evsel atıksu arıtma tesislerinde Diklofenakın arıtılabilirliğinin araştırılması Assoc. Prof. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ 2012 2014 ITU SRP/Masters
Assessment of Hazardous Wastes in Coastal Waters and Ecological Coast Dynamics Prof. Dr. Fatma Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2012 2014 National Joint Project TUBITAK (MAM) & OSIB
Alternatif oksidan olarak sülfat radikallerinin endokrin bozucu bileşiklerin arıtımında kullanımı: Reaksiyon kinetiğinin, bozunma mekanizmalarının, oksidasyon ürünlerinin ve ekotoksikolojik etkilerinin değerlendirilmesi Assoc. Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI 2012 2014 TUBITAK ENV
Su ve atıksu arıtımında kullanılan membranlarda biyokirlenmeyi önleyen yeni metotların geliştirilmesi ve uygulanması Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ 2012 2014 TUBITAK ENV
Developing New Methods to Prevent Biofouling on Membranes and Their Applications in Water and Wastewater Treatment" Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ 2012 2014 TUBITAK ENV
Aktif çamur prosesinde aşırı çamur üretimini azaltma ve azot gideriminin birlikte gerçekleştirilebilirliği Assoc. Prof. Dr. Nevin ÖZGÜR YAĞCI 2012 2013 ITU SRP/RND
Çevresel östrojenlerden oktilfenolün peroksisülfat/UV-C ve peroksimonosülfat/UV-C fotokimyasal prosesleri ile artırımı Assoc. Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI 2012 2013 ITU SRP/Masters
Endokrin bozucu bileşiklerin sülfat radikali bazlı fotokimyasal ileri oksidasyon prosesleri ile arıtımı ve detoksifikasyonu Assoc. Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI 2012 2013 ITU SRP/YNG
Kimyasal arıtma uygulamalarının organik maddelerin yapıları üzerindeki etkisinin araştırılması: Karasu ile örnek çalışma Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2012 2013 ITU SRP/Doctoral
Bisfenol anın Fenton prosesi ile arıtımının ekotoksikoloji etkileri Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2012 2013 ITU SRP/Masters
Evsel atıksu aktif çamur sistemlerinin depolama kavramlı modellenmesi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2012 2013 ITU SRP/Masters
Substrat kompozisyonunun depolama mekanizması üzerine etkisi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2012 2013 ITU SRP/Masters
Possibility of simultaneous nutrient removal and sludge reduction in activated sludge process Assoc. Prof. Dr. Nevin ÖZGÜR YAĞCI 2012 2013 ITU SRP/RND
TREATABILITY OF BISPHENOL A BY THE FENTON’S REAGENT AND EFFECTS ON TOXICITY Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2012 2013 ITU SRP/Masters
Kentsel atıksuların öğütülmüş mutfak atıkları ile birlikte arıtımı ve yenilenebilir enerji kazanımı Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2012 2012 ITU SRP/Masters
Treatment of Oil Refinary Wastes Prof. Dr. Orhan İNCE 2012 - ITU SRP/Doctoral
A new approach in industrial wastewater treatment: Aerobic Granuler Sludge Technology Assoc. Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2012 - TUBITAK -
Improvement of NOx emissions with satellite NO2 retrievals and ground observations (IMNOXE) Assist. Prof. Dr. Burçak KAYNAK TEZEL 2011 2015 International EU
Improvement of NOx Emissions Through Satellite NO2 retrievals and Ground Observations Assist. Prof. Dr. Burçak KAYNAK TEZEL 2011 2015 International EU FP7 & Marie Curie IRC
Determination of Impacts of Wastewaters including Antibacterials and Antibiotics on Anaerobic Metabolic Pathways and Investigation of Relationship between These Pharmaceuticals and Antibiotic Resistance Genes. Prof. Dr. Orhan İNCE 2011 2014 International TUBITAK & COST
Antibakteriyel ve antibiyotik içeren atıksuların anaerobik arıtımında metabolik yol izleri üzerine etkisinin belirlenmesi ve antibiyotik direnç genleri ile ilişkilerinin incelenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2011 2014 TUBITAK ENV
Assessment of Diclofenac Removal Efficiency in Municipal Watewater Treatment Plants and its Biodegradation Potential Assoc. Prof. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ 2011 2014 TUBITAK ENV
Yemek ve hayvan atıklarından biyoenerji geri kazanımı Assist. Prof. Dr. Mahmut ALTINBAŞ 2011 2013 ITU SRP/Masters
Organik katı atıklardan biyomembran reaktörde biyohidrojen üretimi Assist. Prof. Dr. Mahmut ALTINBAŞ 2011 2013 ITU SRP/Masters
Tavuk atıklarının farklı aşı çamuru içeren reaktörlerde havasız arıtılabilirliklerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi Assoc. Prof. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ 2011 2013 ITU SRP/Masters
Metal son işleme tesisinin atıksularının biyolojik arıtılabilirliğinin incelenmesi Assoc. Prof. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ 2011 2013 ITU SRP/Masters
Düşük çamur yaşı ile iletilen tam ölçekli arıtma tesislerinde dinamik biyogaz oluşum potansiyelinin model bazlı incelenmesi Assoc. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL 2011 2013 ITU SRP/Masters
Mikrobiyal yakıt hücresinde bira atıksuyunun kullanıldığı şartlarda karbon giderimi ve elektrik üretimi Assoc. Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2011 2013 ITU SRP/Masters
Demir (lll) iyonu-bazlı Foto-Fenton oksidasyon proseslerinde ışık şiddetinin ve türünün irdelenmesi: K-asit üzerine bir çalışma Assoc. Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI 2011 2013 ITU SRP/Masters
Endokrin bozucu dimetil ftalatın sülfat radikali bazlı fotokimyasal ileri oksidasyon prosesleri ile gideriminin araştırılması Assoc. Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI 2011 2013 ITU SRP/Masters
İnsan idrarının gübre olarak dolaylı kullanımında klinoptilolite muamele ve alternatifleri Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2011 2013 ITU SRP/Doctoral
Organik atıkların iki kademeli (hipertermofilik - mezofilik) anaerobik arıtımı Prof. Dr. Cumali KINACI 2011 2013 ITU SRP/Doctoral
Toprak örneklerinde polikorlubifenil (PCB) kirliliğinin araştırılması ve yasal sınır değerlerin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 2011 2013 ITU SRP/Masters
Evsel/kentsel arıtma çamurlarının anaerobik stabilizasyonunda ultrasonik dezentegrasyonun etkisinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2011 2013 ITU SRP/RND
Tekstil endüstrisinde su tüketiminin minimizasyonu Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2011 2013 ITU SRP/Masters
Pinch su optimizasyonunun bir endüstri özelinde incelenmesi Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2011 2013 ITU SRP/Masters
Tehlikeli atıklar için saptama kriteri: Toksisite değelendirmesi Prof. Dr. İlhan TALINLI 2011 2013 ITU SRP/Masters
Çoklu kriterli analizler ile atıksı arıtma sistemi kavramsal TUBAarımı Prof. Dr. İlhan TALINLI 2011 2013 ITU SRP/Masters
Yüksek ve düşük tuz konsantrasyonu içeren petrol üretim atıksuyu ile işletilen membran biyoreaktör sisteminde mikroorganizma popülasyon değişiminin incelenmesi Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2011 2013 ITU SRP/Masters
İstanbulda içme suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarında pestisit kirlenmesi araştırılması Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2011 2013 ITU SRP/Masters
Ekmek mayası endüstrisi atıksularında ozon ve/veya hidrojen peroksit ile renk gideriminin araştırılması Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2011 2013 ITU SRP/Masters
Ekmek mayası atık sularından membran proseslerle renk giderimi Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2011 2013 ITU SRP/Masters
Katı atık sızıntı suyu miktarının azaltıcı yönetim stratejileri Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2011 2013 ITU SRP/Masters
Hatayın Erzin ilçesinde yapılması planlanan doğalgaz çevrim santralinin hava kalitesine olan etkisinin hava kalite modeli yardımıyla belirlenmesi Prof. Dr. Kadir ALP 2011 2013 ITU SRP/Masters
Plak çerçeve modüllü membran biyoreaktörde atıksu arıtımının araştırılması Prof. Dr. Mustafa TURAN 2011 2013 ITU SRP/Masters
Çamur arıtımında dezentegrasyon uygulamasının çamur stabilizasyonuna ve aktif çamur sistemlerinde nütrient giderim verimine etkilerinin incelenmesi Prof. Dr. Rüya TAŞLI TORAMAN 2011 2013 ITU SRP/Doctoral
Düşük çamur yaşında işletilen batık membran biyoreaktör sistemlerinde arıtım performansının incelenmesi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2011 2013 ITU SRP/Masters
Characterization and Modeling of Aerobic Sludge Stabilization Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2011 2013 ITU SRP/RND
The Effect of Chemical Treatment Applications on the Structural Properties of Organic Matter: A Case Study with Blackwater Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2011 2013 ITU SRP/Doctoral
Akarsu ekosistemlerinin devamlılıklarının sağlanması için gerekli debilerin belirlenmesinde modellerin uygulanması Assist. Prof. Dr. Ali ERTÜRK 2011 2012 ITU SRP/Masters
Yeraltı suyu etkisi altındaki haliç ekosistemlerinde taşınım modellenmesi Assist. Prof. Dr. Ali ERTÜRK 2011 2012 ITU SRP/Masters
Maya endüstrisi atıksuyundan anaerobik membran biyoreaktör ile biyohidrojen üretimi Assist. Prof. Dr. Mahmut ALTINBAŞ 2011 2012 ITU SRP/Masters
Trihalometan (THM) ve n-nitrosodimetilamin (NDMA) oluşumunun karşılaştırmalı olarak incelenmesi Assoc. Prof. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ 2011 2012 ITU SRP/Masters
Boyarmadde içeren atıksuların anaerobik arıtma yöntemi kullanarak renk ve KOİ giderimi Assoc. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL 2011 2012 ITU SRP/Masters
Aktif çamur sistemlerinde kaprolaktam giderimi Assoc. Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2011 2012 ITU SRP/Masters
İnsan idrarındaki azot ve forsforun kimyasal çöktürmesi ile geri kazanımı Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2011 2012 ITU SRP/Masters
Alkol etoksilatların sulu çözeltilerden elektrokimyasal yöntemlerle oksidasyonu Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2011 2012 ITU SRP/Masters
Sulu çözeltilerden alkol etoksilatların fenton ve H2O2/UV prosesi ile arıtımı Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2011 2012 ITU SRP/Masters
Petrol ve doğalgaz üretim atıksularının pilot ölçekli arıtımı Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2011 2012 ITU SRP/Masters
Gıda endüstrisi kaynaklı koku emisyonlarının kontrol stratejilerinin geliştirilmesi Prof. Dr. Kadir ALP 2011 2012 ITU SRP/Masters
Ultrafiltrasyon ve katı faz ekstraksiyonu yöntemleriyle NDMA ve THM öncü maddelerinin dağılımlarının incelenmesi Prof. Dr. Melike GÜREL 2011 2012 ITU SRP/Masters
Antibiyotikli atıksuların metanojenik yol izleri üzerinde çoklu akut etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2011 2012 ITU SRP/Masters
Büyükbaş hayvan dışkısıyla beslenen termofilik anaerobik çürütücülerde, oksitetrasiklinin mikrobiyal populasyon ve biyogaz üretim verimi üzerine etkilerinin incelenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2011 2012 ITU SRP/Masters
Toxicity-Based Control of Advanced Oxidation Processes: A Case Study with Phenol Derivatives Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2011 2012 TUBITAK RSP (1002)
Electricity generation and carbon removal from sewage sludge using two-chamber microbial fuel cell technology Assoc. Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2011 - - -
Determination of the synergistic acute effects of pharmaceurtical wastewaters on methanogenic pathways Prof. Dr. Orhan İNCE 2011 - ITU SRP/Masters
Impacts of Oxytetracycline on Performance of Thermophilic Anaerobic Manure Digesters and Active Microbial Population Prof. Dr. Orhan İNCE 2011 - ITU SRP/Masters
Evsel/kentsel arıtma çamurlarının yönetimi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2013 TUBITAK PUB
Hassas alanların ve kentsel atıksu arıtım esaslarının belirlenmesi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2010 2013 TUBITAK PUB
Applied Biopolymer and Bioplastic Manufacturing Technology and Research Center Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2013 TUBITAK PUB
Investigation of the Effect of Ultrasonic Disintegration for the Aerobic Stabilization of Domestic/Urban Sewage Sludge Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2013 TUBITAK PUB
İstanbul atıksu arıtma tesislerinin TUBAarım ve işletme parametrelerinin dinamik model simülasyonları ile belirlenmesi Assoc. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL 2010 2012 ITU SRP/Masters
Naftalen sülfonatların elektroagülasyon prosesi ile arıtımının incelenmesi ve ara ürünlerin toksisitelerinin belirlenmesi Assoc. Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI 2010 2012 ITU SRP/YNG
K-asidin elektrokoagülsyon prosesi ile arıtımının cevap yüzey yöntemi kullanılarak optimizasyonu Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2010 2012 ITU SRP/Masters
Tekstil endüstrisinde kullanılan anyonik, katyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerinde oksidasyon ve biyolojik aktif çamur prosesleri ile entegre arıtımı Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2010 2012 ITU SRP/YNG
Köyceğiz Dalyan sisteminde yayılı nütrient yüklerinin SWAT ile tahmini Prof. Dr. Melike GÜREL 2010 2012 ITU SRP/Masters
Membran biyoreaktörlerin kısıtlı ışletme koşullarında (düşük hidrolik bekletme ve düşük çamur bekletme süreleri uygulanarak) karbon giderimine yönelik performansının incelenmesi ve oluşan çamurun yakıt olarak kullanımının değerlendirilmesi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2010 2012 TUBITAK ENV
Ulusal membran teknolojileri merkezi (2) Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2010 2011 DPT -
Pilot project for MEDPOL Programme under UNEP-MAP, Control of chromium and BOD releases from tanneries in Turkey Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2010 2011 International UNEP - MAP
Şekerleme endüstrisinden proses ve kirlenme profili ile deneysel bazlı çalışmalar Assist. Prof. Dr. Mahmut ALTINBAŞ 2010 2011 ITU SRP/Masters
Hayvan atıklarının farklı bir substrat kaynağı ile birlikte havasız arıtımının incelenmesi Assoc. Prof. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ 2010 2011 ITU SRP/Masters
İki farklı saf kültür (V.fischeri ve P.subcapitata) ve aktif çamur biyokütlesi üzerinde triklosan toksisitesinin belirlenmesi Assoc. Prof. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ 2010 2011 ITU SRP/Masters
Atıksu arıtma tesislerinin optimum işletilmesi Assoc. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL 2010 2011 ITU SRP/Masters
Arıtma çamuru kullanan iki bölmeli mikrobiyal yakıt hücresinde karbon giderimi ve elektrik üretimi Assoc. Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2010 2011 ITU SRP/Masters
Yemekhane ve hayvansal kaynaklı farklı organik katı atıkların birlikte termofilik ve hipertermofilik ortamda havasız arıtımının incelenmesi Prof. Dr. Ali Fuat AYDIN 2010 2011 ITU SRP/Masters
Zenobiyotiklerin nitrifikasyon sistemleri üzerindeki biyolojik ayrışılabilirlik özelliklerinin ve toksisite/inhibisyon etkilerinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 ITU SRP/Doctoral
Nonil fenol etoksilatin biyolojik olarak arıtılabilirliğinin incelenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 ITU SRP/Masters
Seçilen bir sentetik hormonun nitrifikasyon projesi üzerine olan akut ve kronik etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 ITU SRP/Masters
Farklı antibiyotiklerin aerobik ortamda düşük çamur yaşında biyolojik olarak ayrışabilirliğinin incelenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 ITU SRP/Masters
Seçilen antibiyotiklerin aerobik ortamda çoğalma prosesi üzerine olası akut ve kronik etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 ITU SRP/Masters
Antibiyotiklerin biyolojik ayrışabilirlik özelliklerinin ve karışık mikrobiyal kültür üzerine toksisite/inhibisyon etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 ITU SRP/RND
K-asidin ozonlama prosesi ile arıtımı ve ara ürün tayini Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2010 2011 ITU SRP/Masters
Fosforik asit üretimi yan ürünü olan fosfojps için çevresel risk değerlendirilmesi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2010 2011 ITU SRP/Doctoral
İstanbul Ömerli hamsuyuna ön oksidasyon amacıyla verilen kloroksitin DYÜ oluşum potansiyelinin incelenmesi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2010 2011 ITU SRP/Masters
Sızıntı sularının evsel atıksular ile birlikte nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesi ile arıtılması Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2010 2011 ITU SRP/Masters
Evsel atıksu tesisi çamurlarının anaerobik çürütücüde bertarafı ve farklı işletme koşullarının mikrobiyal komünite üzerine etkisinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2010 2011 ITU SRP/Masters
Karbon giderimine yönelik membran biyoreaktörlerin kısıtlı işletme koşullarında proses performansının araştırılması Prof. Dr. Seval SÖZEN 2010 2011 ITU SRP/Doctoral
Sızıntı sularının parçacık boyut dağılımı esaslı KOİ fraksiyonlarının belirlenmesi ve arıtılabilirliği Prof. Dr. Seval SÖZEN 2010 2011 ITU SRP/Masters
Seçilen bir sentetik hormonun nitrifikasyon projesi üzerine olan akut ve kronik etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 ITU SRP/Masters
Farklı antibiyotiklerin aerobik ortamda düşük çamur yaşında biyolojik olarak ayrışabilirliğinin incelenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 ITU SRP/Masters
Seçilen antibiyotiklerin aerobik ortamda çoğalma prosesi üzerine olası akut ve kronik etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 ITU SRP/Masters
17- alfa etinilestradiol sentetik östrojen hormonunun atıksularda aerobik biyolojik karbon gideriminde akut ve kronik etkileri Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 ITU SRP/Masters
Assessment of the Oxidation of K-acid with the Ozonation Process Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2010 2011 ITU SRP/Masters
Büyükçekmece havzasında iki farklı dezenfeksiyon yan ürününün (trihalometan ve n-nitrosodimetilamin) ve bunların öncü maddelerinin incelenmesi Assoc. Prof. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ 2010 2010 ITU SRP/Masters
Kesikli besleme koşullarının mikrobiyal çoğalma kinetiği üzerine etkisinin incelenmesi Assoc. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL 2010 2010 ITU SRP/Masters
Atık çamur dezentegrasyonu alternatif karbon kaynağı olarak nütrient giderimine etkisi Assoc. Prof. Dr. Nevin ÖZGÜR YAĞCI 2010 2010 ITU SRP/Masters
Atık çamurun aerobik stabilizasyonuna ön çökeltmenin etkisi Assoc. Prof. Dr. Osman A. ARIKAN 2010 2010 ITU SRP/Masters
Mikrobiyal yakıt hücresinde nişastanın substrat olarak kullanıldığı şartlarda karbon giderimi ve elektrik üretimi Assoc. Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2010 2010 ITU SRP/Masters
Asetat kullanan iki bölmeli mikrobiyal yakıt hücresinde karbon giderimi ve elektrik üretimi Assoc. Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2010 2010 ITU SRP/Masters
Waste disposal solution based approaches to energy Prof. Dr. Derin ORHON 2010 2010 ITU SRP/Doctoral
Aerobik çamur stabilizasyonunun karakterizasyonu ve modellenemsi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2010 ITU SRP/Doctoral
Zenobiyotiklerin aerobik biyolojik ayrışabilirlik özelliklerinin ve karışık mikrobiyal kültür üzerine toksisite / inhibisyon etkilerinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2010 ITU SRP/Doctoral
Türkiye elektirk sektöründe CO2 emisyonu azaltma potansiyelinin enerji-çevre modeli ile analizi Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2010 2010 ITU SRP/Doctoral
Çamur dezentegrasyonu yöntemlerinin çamur minimizasyonu açısından değerlendirilmesi Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2010 2010 ITU SRP/Masters
Pilot ölçekli batık membran sistemleri ile içme suyu arıtımı Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2010 2010 ITU SRP/Masters
Batık membran sistemleri ile içme suyu arıtımında nanopartiküllerin etkisinin araştırılması Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2010 2010 ITU SRP/Masters
Tekstil endüstrisi ayrılmış akımların membran prosesler ile geri kazanımının araştırılması Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2010 2010 ITU SRP/Masters
İstanbul Büyükçekmece ve Ömerli yüzeysel su kaynaklarındaki doğal organik maddelerin fiziksel ve kimyasal fraksiyon dağılımlarının incelenmesi ve fraksiyonların DYÜ oluşumundaki etkinliklerinin belirlenmesi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2010 2010 ITU SRP/Doctoral
Çelik sanayisinden kaynaklanan elektrik ark ocağı baca tozunun düşük kalite MGO katkısıyla stabilizasyon ve solidifikasyonu Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2010 2010 ITU SRP/Masters
Dezentegre edilmiş biyolojik çamurun denitrifikasyon sistemlerinde karbon kaynağı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması Prof. Dr. Nazik ARTAN 2010 2010 ITU SRP/Masters
Aerobik çamur stabilizasyonunun karakterizasyonu ve modellenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2010 ITU SRP/Doctoral
Zenobiotiklerin Nitrifikasyon Sistemleri Üzerindeki Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Toksisite/İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2010 ITU SRP/Doctoral
Zenobiyotiklerin Aerobik Biyolojik Ayrişabilirlik Özelliklerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine Toksisite/Inhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2010 ITU SRP/Doctoral
Disposal of Municipal Sludge in Anaerobic Digesters and Evaluation the effects of operation conditions on microbial community Prof. Dr. Orhan İNCE 2010 - ITU SRP/Doctoral
Building capacity for a Black Sea catchment observation and assessment system supporting sustainable development Prof. Dr. Seval SÖZEN 2009 2013 International EU
Endüstriyel atıksu arıtımında yeni bir yaklaşım: Aerobik granüler aktif çamur teknolojisi Assoc. Prof. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN 2009 2012 TUBITAK ENV
Büyükçekmece Havzasında N-nitrosodimetilamin (NDMA) ve trihalometan (THM) oluşumlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi Assoc. Prof. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ 2009 2012 TUBITAK ENV
Industrial wastewater reuse in textile industry by application of appropriate membrane treatment technology and investigating pre-treatment methods, fouling phenomenon, and cleaning of fouled membranes Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2009 2012 TUBITAK ENV
Türkiyede AB Çevre Mevzuatı ile uyumlu tehlikeli atık yönetimi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2009 2012 TUBITAK PUB
A New Approach in Industrial Wastewater Treatment: Aerobic Granular Biomass Technology Assoc. Prof. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN 2009 2012 TUBITAK ENV
Aktif çamur sistemlerinde depolama ürünlerine bağlı mikrobiyal popülasyon dinamiklerinin belirlenmesi Assist. Prof. Dr. Mahmut ALTINBAŞ 2009 2011 ITU SRP/RND
Endüstriyel yardımcı kimyasal maddelerin biyolojik ayrışabilirlik ve toksisite açısından araştırılması Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2009 2011 ITU SRP/RND
Kanserojen ve endokrin bozucu ftalitik asit esterlerinin kimyasal oksidasyon yöntemleriyle arıtımı ve detoksifikasyonu Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2009 2011 ITU SRP/RND
Zenobiyotiklerin anosik ve aneorobik biyolojik ayrışabilirlik özelliklerinin ve karışık mikrobiyal kültür üzerine toksisite inhibisyon etkilerinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2009 2011 ITU SRP/Doctoral
Sabri Ergun denkleminin küresel olmayan malzemeler için geçerliliğinin araştırılması Assoc. Prof. Dr. İbrahim DEMİR 2009 2010 ITU SRP/RND
Değişik karbon kaynaklarında çalıştırılan aktif çamur sistemlerinde farklı çamur yaşlarında çoğalma ve depolama kinetiği Assoc. Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2009 2010 ITU SRP/Doctoral
Zeytinyağı endüstrisi karasularının biyolojik arıtılabilirliğinin incelenmesi ve kimyasal proseslerle iyileştirilmesi Assoc. Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2009 2010 ITU SRP/YNG
Organik katı atıkların aktif çamur ile birlikte iki kademeli anaerobik arıtımının incelenmesi Prof. Dr. Ali Fuat AYDIN 2009 2010 ITU SRP/Masters
Klinoptilolit ile evsel atıksulardan gübre etkin maddelerinin giderim ve geri kazanım olanağının incelenmesi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2009 2010 ITU SRP/Masters
Hücre dışı polimerik madde kaynaklı membran kirliliğinin azaltılması Prof. Dr. Cumali KINACI 2009 2010 ITU SRP/Doctoral
Amonyumu ve poTUBAyumu geri kazanılmış sarı suyun partiküler boyut dağılımı ve anaerobik artırılabilirliği Prof. Dr. Cumali KINACI 2009 2010 ITU SRP/Masters
Sulardan arsenik giderimi Prof. Dr. Cumali KINACI 2009 2010 ITU SRP/Masters
Zenobiyotiklerin enzimatik olarak belirlenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2009 2010 ITU SRP/Doctoral
Bira endüstrisi arıtma çamurlarının aerobik stabilizasyonu özelliklerinin incelenmesi Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2009 2010 ITU SRP/Masters
Atıksularda sentetik östrojenin ve biyolojik süreçler sırasındaki davranışının belirlenmesi Prof. Dr. Gülen İSKENDER 2009 2010 ITU SRP/RND
H-asitin Foto-Fenton oksidasyonunun modellenmesi ve toksisitesine etkisi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2009 2010 ITU SRP/Masters
K-asitin fotokimyasal oksidasyonunun modellenmesi ve aktif çamur inhibisyonuna etkilerinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2009 2010 ITU SRP/Masters
Yüzeysel sularda ilaç artıklarının değişim ve etkilerinin izlenmesi: Büyükçekmece Havzası örneği Prof. Dr. İlhan TALINLI 2009 2010 ITU SRP/Masters
Hidrokarbon içeren tuzlu atıksuların memran biyoreaktör (MBR) ile arıtımı Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2009 2010 ITU SRP/Masters
Dezentegrasyon uygulaması ile anaerobik çamur stabilizasyon veriminin iyileştirilmesi Prof. Dr. Rüya TAŞLI TORAMAN 2009 2010 ITU SRP/Masters
Antibiyotiklerin anoksik ve anaerobik biyolojik ayrışabilme kapasitelerinin ve karışık mikrobiyal kültür üzerine stimülasyon/inhibisyon/toksisite etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2009 2010 TUBITAK ENV
Evaluation of Anoxic and Anaerobic Biodegradation Potential of Antibiotics and Their Stimulation/Inhibition/Toxicity Effects on Mixed Microbial Culture Prof. Dr. Orhan İNCE 2009 2010 TUBITAK ENV
Arıtma çamurlarından elde edilen süzüntü suyunun biyolojik arıtılabilirliği ve inhibisyon etkisi Assoc. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL 2009 2009 ITU SRP/Masters
Zenobiyotiklerin biyolojik ayrışabilirlik özelliklerinin ve karışık mikrobiyal kültür üzerine toksisite inhibisyon etkilerinin değerlendirmesi Prof. Dr. Derin ORHON 2009 2009 TUBA -
Endüstriyel yüzey aktiflerin, aril sülfonatların ve bunların ileri oksidasyon ürünlerinin toksisitelerinin respirometrik araçlarla tayin edilmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2008 2012 TUBITAK ENV
Lineer olmayan mikrobiyal büyüme dinamiği ve atıksu arıtma reaktörleri üzerine etkisi Prof. Dr. Orhan İNCE 2008 2011 ITU SRP/Doctoral
İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin TUBAarım kriterlerinin incelenmesi ve model bazlı proses optimizasyonu Prof. Dr. Seval SÖZEN 2008 2011 ITU SRP/RND
Petrol ve doğal gaz üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıksuların yönetimi Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2008 2011 TUBITAK PUB
Küçük yerleşim birimleri için uygun atıksu arıtma alternatiflerinin araştırılması: Yamula Baraj Havzasında bir örnek çalışma Prof. Dr. Mustafa TURAN 2008 2011 TUBITAK PUB
Kaynakta ayrılmış idrardaki nütrientlerin klinoptilolitle geri kazanımı ve tarımda uygulanabilirliğinin incelenmesi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2008 2010 ITU SRP/Masters
Bir mikrobiyel yakıt hücresinde hidrojen bakterileri Shewanella Putrefaciens tarafından organik atıklardan elektrik üretimi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2008 2010 ITU SRP/Doctoral
Noniyonik ve anyonik yüzey aktiflerinin demir (III) bazlı fotokatalitik oksidasyonu Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2008 2010 ITU SRP/Masters
Batık membran sistemleri ile içme suyu arıtımı: Membran tıkanıklığı azaltmak için farklı yöntemlerin kullanılması Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2008 2010 ITU SRP/Masters
Evsel atık suların doğal ortam sıcaklıklarında havasız perdeli reaktörlerde arıtımı ve ilave kimyasal arıtma uygulamaları Assoc. Prof. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ 2008 2009 ITU SRP/Masters
Saf kültür ve aktif çamur kullanılarak, gıda endüstrisi atıklarından, fermenTUBAyon ile PHA ve sitrik asit üretimi Assoc. Prof. Dr. Nevin ÖZGÜR YAĞCI 2008 2009 ITU SRP/Masters
Aktif çamur proseslerinde kullanılan respirometrik yöntemlerdeki başlangıç deney koşullarının dinamik simülasyon programlarıyla optimizasyonu Prof. Dr. Cumali KINACI 2008 2009 ITU SRP/RND
Farklı PHA depolama kapasitesine sahip aktif çamurlardaki mikrobiyolojik çeşitliliğin moleküler yöntemler ile belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2008 2009 ITU SRP/Doctoral
Evsel atıksuların doğal ortam sıcaklıklarında havasız çamur yataklı reaktörlerde arıtımı ve ilave kimyasal arıtma uygulamaları Assoc. Prof. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ 2008 2008 ITU SRP/Masters
Ftalik asit esterlerinin elektrokoagülasyon yöntemi ile arıtımı Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2008 2008 ITU SRP/Masters
K-struvit çöktürmesinin uygulama esaslarının belirlenmesi Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2008 2008 ITU SRP/Masters
Kompleks olarak bağlı ağır metal içerikli atıksuların elektrokoagülasyon ile arıtımı Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2008 2008 ITU SRP/Masters
Büyükçekmece Gölünde polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) konsantrasyonunun belirlenmesi Prof. Dr. Kadir ALP 2008 2008 ITU SRP/Masters
Arıtma çamurlarının stabilizasyon seviyesinin belirlenmesinde deneysel yaklaşım Assoc. Prof. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ 2007 2010 ITU SRP/Masters
Yüksek konsantrasyonlarda florür içeren endüstriyel atıksuların fizikokimyasal yöntemler ile arıtımı Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2007 2010 ITU SRP/Doctoral
İstanbulda polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAHs) partikül ve gaz gazındaki konsantrasyon değerlerinin ve kaynaklarının belirlenmesi Prof. Dr. Kadir ALP 2007 2010 ITU SRP/Doctoral
Batık membran sistemleri ile içme suyu arıtımı: Membran tıkanmasının azaltılması için yeni yöntemler Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2007 2010 TUBITAK ENV
Küresel olmayan malzemelerin akışkanlaşma sırasındaki davranışlarının incelenmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 2007 2009 ITU SRP/Doctoral
Anaerobik çamur çürütücülerden çıkan üstsudaki (supernatant) azot ve fosforun arıtma sistemine etkisi Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2007 2009 ITU SRP/Masters
Marmara denizi sedimentlerinin, anoksik koşullarda petrol kirliliğinin biyoıslahı potansiyellerinin belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2007 2009 ITU SRP/Doctoral
Küresel olmayan malzemelerin porozlu yatak hidroliği Assoc. Prof. Dr. İbrahim DEMİR 2007 2008 ITU SRP/Doctoral
Endüstriyel yardımcı kimyasallar ve tesis içi kontrol Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2007 2008 ITU SRP/Masters
Naftalen sülfonatların fotokatalitik ileri oksidasyon yöntemleri ile arıtabilirliklerinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2007 2008 ITU SRP/Masters
Zeytinyağı endüstrisi karasularının karakterizasyonu ve kimyasal proseslerle arıtılabilirliğinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2007 2008 ITU SRP/RND
Tehlikeli atıklar için en uygun yönetim mekanizmalarının belirlenmesi Prof. Dr. İlhan TALINLI 2007 2008 ITU SRP/Masters
Çamur yaşının nitrifikasyon sistemlerinde bakteriyel çeşitliliğe ve arıtma sistemi stabilitesine etkisi (2) Prof. Dr. Orhan İNCE 2007 2008 ITU SRP/RND
Çiftlik atıksularının karakterizasyonu ve arıtılabilirliği Prof. Dr. Lütfi AKÇA 2007 2007 ITU SRP/Masters
Development of Low Cost Treatment Technologies According to the Conditions in Turkey and Reference Application for Marmara Region Assoc. Prof. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ 2006 2011 TUBITAK PUB
Tekstil endüstrisi atıksularının membran teknolojisi ile geri kazanımı ve arıtılması Prof. Dr. Seval SÖZEN 2006 2010 ITU SRP/Masters
İçme sularında UV spektroskopi metodu ile trihalometan oluşumunun izlenmesi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2006 2009 ITU SRP/Masters
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kompost tesislerinde üretilen kompostun bitki yetiştiriciliğinde ve çim sahalarda gübre olarak kullanılabilirliğinin araştırılması Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2006 2009 TUBITAK PUB
Evsel atıksular ve organik katı atıkların birlikte arıtımı yoluyla yenilenebilir enerji (biyometan) geri kazanım teknolojilerinin araştırılması Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2006 2009 TUBITAK PUB
Endüstriyel tesis emisyonlarını bilgisayar destekli raporlandırma ve değerlendirme otomasyonu Prof. Dr. Kadir ALP 2006 2009 TUBITAK PUB
Anoksik deniz sedimentlerinin mikrobiyal kompozisyonunun ve anaerobik petrol degradasyonu kapasitelerinin belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2006 2009 TUBITAK ENV
Zenobiyotikler: Ayrışabilirlik, toksik etkileri ve en uygun arıtma seçenekleri Prof. Dr. Derin ORHON 2006 2008 ITU SRP/MLT
Dispers boya banyo atıksularının koagülasyon ve elektrokoagülasyon ile arıtılabilirliğinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2006 2008 ITU SRP/Masters
Yağ ve gresin KOİ ve toksisite eşleniklerinin değerlendirilmesi Prof. Dr. İlhan TALINLI 2006 2008 ITU SRP/Masters
Reaktif azo boyarmaddelerinin zeolit konon reaktörde adsorpsiyon yoluyla giderilmesi Prof. Dr. Mustafa TURAN 2006 2008 ITU SRP/Masters
Filtrasyonla Fe(II) ve Mn(II) giderme verimine partikül çapları, sayıları ve bulanıklığın etkisinin araştırılması Prof. Dr. Cumali KINACI 2006 2008 TUBITAK ENV
Sabit ve akışkan yataklı zeolit kolon reaktörlerde tekstil endüstrisi atıksularından reaktif boyaların giderilmesi ve geri kazanımın araştırılması Prof. Dr. Mustafa TURAN 2006 2008 TUBITAK ENV
Aerobik düzenli depolama yönteminin ülkemiz şartlarındaki uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve işletme esaslarının belirlenmesi Assoc. Prof. Dr. İbrahim DEMİR 2006 2007 ITU SRP/Doctoral
Mineralojik özellikleri belirlenmiş Türk klinoptilolitlerinin iyon değişimi yöntemi ile amonyum giderim kapasitelerinin irdelenmesi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2006 2007 ITU SRP/Masters
Tekstil endüstrisi yarımcı maddelerinden lignin sülfonik asidin arıtılabilirliği Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2006 2007 ITU SRP/Masters
Tekstil endüstrisi yardımcı maddelerinden naftalen sülfonik asidin arıtılabilirliği Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2006 2007 ITU SRP/Masters
Avrupa birliği su çerçeve yönetmeliğinin türk yönetmelikleri ile karşılaştırılması ve Terkos Havzasında uygulanması Prof. Dr. Mustafa S. YAZGAN 2006 2007 ITU SRP/Masters
Ağır metallerin topraklardan şelat destekli ftoremediasyon yöntemiyle giderilmesi Prof. Dr. Mustafa S. YAZGAN 2006 2007 ITU SRP/Masters
Modifiye edilmiş zeolit yataklı kolon reaktörde tekstil endüstrisi boyahane atıksularından renk giderilmesi Prof. Dr. Mustafa TURAN 2006 2007 ITU SRP/Doctoral
Zeolit sabit yatakda reaktif azo boyaların sulu çözeltilerden adsorpsiyon yoluyla giderilmesi Prof. Dr. Mustafa TURAN 2006 2007 ITU SRP/RND
Evsel atıksularda partikül boyut dağılımı ve KOİ fraksiyonasyonu arasındaki korelasyonun incelenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 2006 2006 ITU SRP/Masters
Anaerobik çamur çürütücülerin modellenmesi Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2006 2006 ITU SRP/Masters
Enumaration of airborne microorganism: Microbial air quality in surrounding areas of operational full scale treatment plants in Istanbul Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ 2006 2006 ITU SRP/Masters
Glikoz ile beslenen ardışık kesikli sistemlerde değişik yüklemelerin depolama özelliklerine etkilerinin deneysel olarak belirlenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2005 2010 ITU SRP/Masters
PHA depolayan mikroorganizmaların seçimini etkileyen faktörler Prof. Dr. Rüya TAŞLI TORAMAN 2005 2010 ITU SRP/Masters
Bakteriyel çoğalmaya inhibisyon etkisi: Ağır metal ve organik kirleticilerin girişimi Prof. Dr. İlhan TALINLI 2005 2009 ITU SRP/Doctoral
Zararlı atıkların zehirlilik özelliğinin inhibisyon esasına dayalı olarak tespiti Prof. Dr. İlhan TALINLI 2005 2009 ITU SRP/Doctoral
Yüzeysel sularda bulunan doğal organik maddelerin kimyasal karakterizasyonu Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2005 2009 ITU SRP/Masters
Biyolojik arıtma sistemlerinin biyoplastik üretimine yönelik optimizasyonu, geri kazanma ve ekonomik analizi-2 Prof. Dr. Nazik ARTAN 2005 2008 ITU SRP/MLT
İstanbulda polisiklik aromatik hidrokarbonların atmosferik birikiminin ve konsantrasyon dağılımının belirlenmesi Prof. Dr. Kadir ALP 2005 2008 TUBITAK TBAG
Investigation of toxic effect in Marmara shoreline: Oil spill from volgoneft-248 accident Prof. Dr. İlhan TALINLI 2005 2007 ITU SRP/Masters
Atıksulardan yapay sulakalan sistemleriyle fosfor giderimi Prof. Dr. Lütfi AKÇA 2005 2007 ITU SRP/Doctoral
Sülfatlı atıksuların anaerobik arıtımında etkin olan mikrobiyal türlerin Fish yöntemiyle tanımlanması ve biyogaz üretiminin optimizasyonu Prof. Dr. Orhan İNCE 2005 2007 ITU SRP/MLT
AB entegre kirliliği önleme ve kontrol direktifinin Türkiyeye uyarlanması Prof. Dr. Cumali KINACI 2005 2006 DPT -
Amonyum içeriği yüksek olan atıksulardan klinoptilolit kullanılarak iyon değişimi yoluyla amonyum giderimi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2005 2006 ITU SRP/Masters
Anoksik koşullarda beslenme şeklinin ve mikroorganizma geçmişinin depolama kavramı üzerindeki etkisi Prof. Dr. Derin ORHON 2005 2006 ITU SRP/Masters
Asit boya banyo atıksularının elektroliz ile arıtılabilirliklerinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2005 2006 ITU SRP/Masters
Tekstil endüstrisinde kullanılan yüzeyaktif maddelerin H2O2/UV-C prosesi ile kimyasal arıtılabilirliği Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2005 2006 ITU SRP/Masters
Yabancı iyonların struvit çöktürmesi kinetiği üzerine etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2005 2006 ITU SRP/Masters
Tekstil endüstrisi radyoaktif boya banyolarının elektrokimyasal yöntemler ile arıtımı Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2005 2006 ITU SRP/Masters
Amonyum gideren biyofiltrelerde klinoptilolitin biyofilm yüzey malzemesi olarak kullanımı Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2005 2005 ITU SRP/Masters
Mısır işlemesi atıksularının anaerobik arıtımının modellenmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 2005 2005 ITU SRP/Masters
Evsel atıksuların doğal sıcaklık ortamında anaerobik arıtımı Prof. Dr. Cumali KINACI 2005 2005 ITU SRP/Masters
Investigation of toxicity and inhibition in hazardous wastes from metal finishing industry Prof. Dr. İlhan TALINLI 2005 2005 ITU SRP/Masters
Anaerobik olarak arıtılmış mısır endüstrisinde atıksuların biyolojik azot giderimi Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2005 2005 ITU SRP/Masters
Sakhnin center as a model for environmental education and international cooperation on advanced wastewater treatment(A-WWT) in rural areas Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2004 2006 International EU
Yüksek konsantrasyonda amonyum içeren atıksulardan iyon değişimi ile amonyum giderimi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2004 2006 ITU SRP/Masters
Sulardaki Fe(ll) ve Mn (ll) konsantrasyonu ile filtre yük kayıpları ve geri yıkama periyodu arasındaki ilişkinin belirlenmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 2004 2006 ITU SRP/Doctoral
Filtrasyonla demir ve mangan giderim verimi ile partikül çapları ve bulanık arasındaki ilişkinin belirlenmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 2004 2006 ITU SRP/RND
Biyolojik arıtma sistemlerinin biyoplastik üretimine yönelik optimizasyonu, geri kazanma ve ekonomik analizi Prof. Dr. Nazik ARTAN 2004 2006 ITU SRP/RND
Biyolojik arıtma sistemlerinin biyoplastik üretimine yönelik optimizasyonu, geri kazanma ve ekonomik analiz Prof. Dr. Nazik ARTAN 2004 2006 ITU SRP/RND
Sülfatlı atıksuların anaerobik arıtımında etkin olan mikrobiyal türlerin FİSH yöntemiyle tanımlanması ve biyogaz üretiminin optimizasyonu Prof. Dr. Orhan İNCE 2004 2006 ITU SRP/RND
İdrardan amonyum geri kazanımında klinoptilolit ile iyon değişiminin yeri Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2004 2005 ITU SRP/Masters
Tekstil hazırlama, boyama ve apreleme proseslerinde kullanılan kimyasalların kirletici etkileri ve en uygun entegre arıtma teknolojileri Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2004 2005 ITU SRP/RND
Oksidasyon havuzu tipi aktif çamur tesislerinin dinamik kirlilik yükleri altında modellenmesi ve havalandırıcı seçiminin nütrient giderimi verimine etkisinin incelenmesi Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2004 2005 ITU SRP/RND
Yüzeysel su kalitesi modellerinde kullanılan model katsayıları için veri tabanı TUBAarımı ve geliştirilmesi Prof. Dr. İ. Ethem GÖNENÇ (Co-PI) 2004 2005 ITU SRP/Masters
Tekstil endüstrisinde kullanılan refrakter kimyasalların ozon ile oksidasyonu, proses optimizasyonu ve kinetiğinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2004 2005 ITU SRP/Masters
Asit ve metal kompleks boya banyo atıksularının Fenton ve sıcak Fenton prosesi ile arıtılabilirliklerinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2004 2005 ITU SRP/Masters
Sulu fazda penisilin prokain Gnin ozon/hidrojen peroksit prosesi ile arıtımı Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2004 2005 ITU SRP/RND
Tehlikeli atıkların tanım, tespit ve yönetim projesi Prof. Dr. İlhan TALINLI 2004 2005 ITU SRP/RND
İçme sularında zenginleştirilmiş koagülasyon yöntemi ile organik madde giderimi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2004 2005 ITU SRP/Doctoral
İçme suyu dağıtım sistemlerinde CBS tabanlı su kalitesi yönetimi Prof. Dr. Lütfi AKÇA 2004 2005 ITU SRP/Doctoral
Yüzeysel su kalitesi modellerinde kullanılan model katsayıları için veri tabanı TUBAarımı ve geliştirilmesi Prof. Dr. Melike GÜREL (Co-PI) 2004 2005 ITU SRP/Masters
Yüksek amonyak içerek atıksulardan kısmi nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesi şile amonyak giderimi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2004 2005 ITU SRP/Masters
Technical assistance for environmental heavy-cost investment planning, Turkey Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2004 2004 International COWI
Yüzme havuzu sularının şartlandırılması ve işletme parametreleri Assoc. Prof. Dr. İbrahim DEMİR 2004 2004 ITU SRP/Masters
İleri biyolojik atıksu arıtma tesisi çamurlarının kompostlaştırılmasında farklı katkı maddelerinin etkilerinin incelenmesi Assoc. Prof. Dr. İbrahim DEMİR 2004 2004 ITU SRP/Masters
Havza modellemesi uygulamalarının toprak araştırması ve analizleriyle desteklenmesi Prof. Dr. Ayşegül TANIK 2004 2004 ITU SRP/RND
Bigadiç klinoptiloliti ile sulardan amonyum giderimi ve kalsiyumun etkisi Prof. Dr. Birsen BELER BAYKAL 2004 2004 ITU SRP/Masters
Tekstil endüstrisinde kullanılan boya taşıyıcılarının arıtılabilirliği Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2004 2004 ITU SRP/Masters
Sulu fazlı endüstriyel tekstil biyositlerin ileri oksidasyonu: Biyokütle inhibisyonu ve akut toksisite üzerine etkileri Prof. Dr. Gülen İSKENDER 2004 2004 ITU SRP/RND
İçme sularında haloasetik asit oluşumunda etkili faktörlerin korelasyonunun çıkarılması Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2004 2004 ITU SRP/Masters
Anaerobik arıtmada amonyak ve pH inhibisyonu Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2004 2004 ITU SRP/RND
Dinamik bir lagün sistemi için hidrodinamik ve su kalitesi modelleme yaklaşımı Prof. Dr. Melike GÜREL 2004 2004 ITU SRP/RND
Pertisitlerin topraktaki adsorpsiyon katsayılarının doğru tespit edilmesi Prof. Dr. Mustafa S. YAZGAN 2004 2004 ITU SRP/RND
Biyolojik olarak arıtılmış kağıt endüstrisi atıksularında kalıcı KOİnin kimyasal oksidasyon ile giderimi Prof. Dr. Olcay TÜNAY 2004 2004 ITU SRP/Masters
Alkollü içki endüstrisi atıksularının anaerobik arıtımında etkin olan metan bakterilerinin floresanlı yerinde hibritleşme tekniği kullanılarak karakterizasyonu Prof. Dr. Orhan İNCE 2004 2004 ITU SRP/Masters
Development of tools and guidelines for the promotion of the sustainable urban wastewater treatment and reuse in the agricultural production in the mediterranean countries (MEDAWARE) Prof. Dr. Derin ORHON 2003 2006 International EU
Tuzlu ve acı suların yenilenebilir enerji kaynakları ile kırsal alanlarda kullanılabilmesi için tuzsuzlaştırma sistemleri uygulamaları (ADIRA) Prof. Dr. Seval SÖZEN 2003 2006 International EU
Ağır metallerin aktif çamur sistemlerine etkilerinin respirometrik olarak incelenmesi Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2003 2005 ITU SRP/RND
Akışkan yataklı sistemlerde klinoptilolit ile amonyum gideriminin incelenmesi ve sabit yataklı sistemlerle karşılaştırılması Assoc. Prof. Dr. Ayşe ÇEÇEN ERBİL 2003 2005 TUBITAK İÇTAG
İleri oksidasyon proseslerinin penisilin atıksularına ilaç endüstrisi atıksularında organik madde giderim hızına ve zehirliliğe etkisi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2003 2004 DPT -
Değişken aralıklı havalandırmalı aktif çamur sistemi (AIAAS) Prof. Dr. Seval SÖZEN 2003 2004 International EU
Bigadiç klinoptilolitinin iyon değişimi yoluyla sulardan amonyak giderim potansiyelinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2002 2004 TUBITAK MİSAG
Ağır metallerin oluşturduğu stres koşullarının aktif çamur metabolizmasına etkilerinin incelenmesi Prof. Dr. Candan TAMERLER BEHAR 2002 2004 TUBITAK YDABAG
İleri oksidasyon proseslerinin ilaç endüstrisi atıksularında organik madde giderim hızına ve zehirliliğe etkilerinin araştırılması Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2002 2004 TUBITAK İÇTAG
Aktif çamur sistemlerinde nitrifikasyon bakterilerinin tür ve sayılarının floresanlı in situ hibritleşme tekniği kullanılarak belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2002 2004 TUBITAK İÇTAG
Birincil çamur fermenTUBAyonu ürünlerinin besi maddesi gideren aktif çamur sistemlerine etkisinin incelenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 2002 2003 ITU SRP/RND
Tekstil endüstrisi atıksularının arıtımına toksisite bazlı yaklaşım Prof. Dr. Süreyya MERİÇ 2002 2003 TUBITAK İÇTAG
Akışkan yataklı biyoreaktörlerde katı atık depolama alanı sızıntı sularının arıtılmasının araştırılması Prof. Dr. Mustafa TURAN 2001 2004 TUBITAK İÇTAG
Akışkan yataklı biyoreaktörlerde katı atık depolama alanı sızıntı sularının arıtılmasının araştırılması Prof. Dr. Mustafa TURAN 2001 2004 TUBITAK İÇTAG
Aktif çamur sistemlerinin depolama kavramı ile uyumlu modellenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 2001 2003 ITU SRP/Doctoral
Denitifikasyon prosesinde azotlu ara ürünlerinin birikimlerinin kinetik esasları Prof. Dr. Seval SÖZEN 2001 2003 ITU SRP/Doctoral
Katı atık sızıntı sularının evsel atıksularla birlikte iki kademeli arıtımı Prof. Dr. Veysel EROĞLU 2001 2003 ITU SRP/Doctoral
Denitrifikasyon prosesinde azotlu ara ürünlerin birikimi Assoc. Prof. Dr. Didem AKÇA GÜVEN 2001 2003 TUBITAK -
Birincil çamur fermanTUBAyonu ürünlerinin besi maddesi gideren aktif çamur sistemlerine etkisinin incelenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2001 2003 TUBITAK İÇTAG
Tekstil endüstrisi atıksularının arıtımına toksisite bazlı yaklaşım Prof. Dr. Süreyya MERİÇ 2001 2003 TUBITAK -
Dalyan lagününün sürdürülebilir yönetimi için karasal verilen coğrafi bilgi sistemi CBS ile analizi Prof. Dr. Ayşegül TANIK 2001 2002 ITU SRP/Masters
Dalyan lagününün sürdürülebilir ekosistem modellenmesine alıcı verilerinin coğrafi bilgi CBS ile analizi Prof. Dr. Ayşegül TANIK 2001 2002 ITU SRP/Masters
Katı atıkların toplanmasında coğrafi bilgi sistemi destekli düzergah optimasyonu Prof. Dr. Cumali KINACI 2001 2002 ITU SRP/Doctoral
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisi ön çöktürme çıkış suyunda, karbon ve azot giderimin araştırılması Prof. Dr. Derin ORHON 2001 2002 ITU SRP/Masters
Evsel atıksularda çökebilen organik maddelerin hidroliz modellenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 2001 2002 ITU SRP/Masters
Köyceğiz Dalyan lagün sisteminin hidrolik modellenmesi Prof. Dr. İ. Ethem GÖNENÇ 2001 2002 ITU SRP/Masters
Evsel ve endüstriyel atıksularda toksisite araştırması Prof. Dr. Süreyya MERİÇ 2001 2002 ITU SRP/RND
Farklı tip katı atıkların anaerobik ve aerobik kompostlaşabilirliğinin araştırılması Prof. Dr İzzet ÖZTÜRK 2001 2001 DPT -
Mega kentler ve su havzaları yöntemi ömerli havzasında hızlı kentsel gelişme ve çevresel etkileşimler Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2001 2001 ITU SRP/RND
İlaç endüstrisi formülasyon alt katagorisi için kaynak bazında atıksu Prof. Dr. Olcay TÜNAY 2001 2001 ITU SRP/Masters
Deri endüstrisi atıksularında magnezyum amonyum fosfat çöktürmesi ile azot giderimi Prof. Dr. Olcay TÜNAY 2001 2001 ITU SRP/Masters
Deri endüstrisi arıtılmış atıksulardaki kalıcı KOİ nin ozon oksidasyonu ile giderimi Prof. Dr. Olcay TÜNAY 2001 2001 ITU SRP/Masters
Metal iyonlarını evrensel ve endüstriyel atıksu arıtma çamurlarının flokülasyon ve susuzlaştırma özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Olcay TÜNAY 2001 2001 ITU SRP/Masters
Peyniraltı atıksularının iki fazlı anaerobik arıtımında asit fazının optimumu işletme koşullarının belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2001 2001 ITU SRP/Masters
Aktif çamur sistemlerinde çamur üretiminin inorganik fraksiyonları Prof. Dr. Seval SÖZEN 2001 2001 ITU SRP/Masters
Biyolojik besi maddesi gideren aktif çamur sistemlerinde OTH/NTH ölçümleri denitrifikasyon potansiyelinin belirlenmesi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2001 2001 ITU SRP/RND
Lagünlerin sürdürülebilir yönetimi için ekosistem modellemesi Prof. Dr. İ. Ethem GÖNENÇ 2000 2003 TUBITAK YDABAG
Anaerobik arıtmada etkin olan metan bakterilerinin 16S rDNA analizi yapılarak karakterizasyonu Prof. Dr. Orhan İNCE 2000 2003 TUBITAK TBAG
Biyolojik aşırı fosfor gideren aktif çamur sistemlerinde fosfor alımı mekanizmasının incelenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 2000 2002 ITU SRP/Doctoral
Hareketli ortamlı ardışık kesitli reaktörlerde karbon ve besi maddesi giderimi Prof. Dr. Derin ORHON 2000 2002 ITU SRP/Doctoral
Tekstil endüstrisi yünlü kumaş son işlemlerinde geri kazanım ve yeniden kullanım Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2000 2002 ITU SRP/RND
İlaç atıksularının arıtımında etkin olan makroorganizmaların karakterizasyonu Prof. Dr. Orhan İNCE 2000 2002 ITU SRP/Doctoral
Hareketli ortamlı ardışık kesitli reaktörlerin davranışları Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2000 2002 TUBITAK YDABAG
Tekstil endüstrisi yünlü kumaş son işlemlerinde geri kazanım ve yeniden kullanım Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2000 2002 TUBITAK YDABAG
Biyolojik aşırı fosfor gideriminin modellenmesinde deneysel esaslar Prof. Dr. Nazik ARTAN 2000 2002 TUBITAK YDABAG
Aktif çamur sistemlerinin depolama kavramı ile uyumlu modellenmesi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2000 2002 TUBITAK YDABAG
Endosülfatın sulardan ozon ve UV kullanılarak giderilmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 2000 2001 ITU SRP/Doctoral
Çevre bilimlerinde araştırma Prof. Dr. Derin ORHON 2000 2001 ITU SRP/RND
Pamuklu tekstil endüstri boyahane atıksularının memran teknolojisi ile geri kazanılması ve tuz Prof. Dr. Dinçer TOPACIK 2000 2001 ITU SRP/Doctoral
Ozonlama sırasında bromat oluşumu ve bromat oluşumuna katalizör etkisi Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA 2000 2001 ITU SRP/Doctoral
Farklı tip arıtma çamurlarını organik evsel katı atıklarla birlikte kompostlaşabilirliliğinin araştırılması Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2000 2001 ITU SRP/Doctoral
Deri endüstrisi atıksularında magnezyum-amonyum-fosfat çöktürmesi ve bunun biyolojik arıtılabilirliği Prof. Dr. Olcay TÜNAY 2000 2001 ITU SRP/Masters
Anaerobik arıtma prosseslerin işletilmesinde temel prensiplerin belirlenmesi ve bilgisayar ortamına Prof. Dr. Orhan İNCE 2000 2001 ITU SRP/RND
Appropriate technologies for the minimization of environmental impact from industrial wastewaters - Textile industry - A case study Prof. Dr. A. KETTRUP(Co-PI) 2000 2000 International Volkswagen - Stiftung
Appropriate technologies for the minimization of environmental impact from industrial wastewaters - Textile industry - A case study Prof. Dr. Derin ORHON (Co-PI) 2000 2000 International Volkswagen - Stiftung
Su ortamında organik kimyasalların davranışlarının belirlenmesi ve reaksiyonlarının incelenmesi Prof. Dr. Ayşegül TANIK 2000 2000 ITU SRP/Masters
Süt ve süt endüstrisi atıksularının membran teknolojisi kullanılarak arıtılması ve geri kazanılmasın Prof. Dr. Mustafa TURAN 2000 2000 ITU SRP/Masters
Aerobik membran reaktör sistemlerinin geliştirilmesi ve modellenmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 1999 2001 ITU SRP/RND
Lagün sistemlerin ötrafikasyon modellemesi ve nütrient çevrimleri Prof. Dr. İ. Ethem GÖNENÇ 1999 2001 ITU SRP/Doctoral
Ozonlamanın mikroflokülasyon üzerine etkisi Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 1999 2000 ITU SRP/Doctoral
Endüstriyel atıksuların arıtılmasında sepiyolitin adsorban olarak kullanılmasının araştırılması Prof. Dr. Mustafa TURAN 1999 2000 ITU SRP/Masters
Pestisitlerin topraktaki davranışları ve su ortamının etkileri Prof. Dr. Ayşegül TANIK 1999 1999 ITU SRP/Masters
Kara kökenli kirletici kaynaklarda besi maddesi hareketlerinin incelenmesi Prof. Dr. Ayşegül TANIK 1999 1999 ITU SRP/Masters
Endüstriyel kaynaklı mikrokirleticilerin oksidasyonu Dr. Tuba TURAN ERTAŞ 1998 2000 ITU SRP/RND
Deri endüstrisi atıksularında karbon giderimi Prof. Dr. Derin ORHON 1998 2000 ITU SRP/RND
Değişik atıksularda hidroliz mekanizmasının belirlenmesi Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 1998 2000 ITU SRP/RND
Köyceğiz-Dalyan lagünü ve havzasının modellenmesi Prof. Dr. İ. Ethem GÖNENÇ 1998 2000 ITU SRP/RND
Akarsularda debi değişikliklerinin su kalitesi parametreleri üzerindeki etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 1998 1998 ITU SRP/RND
Akarsularda arıtmada sistemin potansiyel yükleme kapasitesinin spesifik metan aktivite testi kullanılarak belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 1997 2000 ITU SRP/RND
Anaerobik biyoteknoloji ile evsel ve endüstriyel atıksulardan biyoenerji geri kazanımı Prof Dr. İzzet ÖZTÜRK 1997 1999 DPT -
Tehlikeli maddelerin çevresel risk değerlendirmesi Prof. Dr. İlhan TALINLI 1997 1999 DPT -
Doğal arıtma sistemlerinin geliştirilmesi Prof. Dr. Lütfi AKÇA 1997 1999 DPT -
Kağıt sanayi araştırma ve uygulama merkezi kurulması projesi Prof. Dr. Veysel EROĞLU 1997 1999 DPT -
Tekstil endüstrisi atık suları için uygun arıtma teknolojileri Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 1997 1999 ITU SRP/RND
Anaerobik arıtmada sistem potansiyel yük. kapasit. spesifik Prof. Dr. Orhan İNCE 1997 1999 ITU SRP/RND
İçsel solunum ve fermanTUBAyon ürün. karbon kayn.ol.kull. ortam denitrifikas. kir. Prof. Dr. Seval SÖZEN 1997 1999 ITU SRP/RND
Azot gideren sürekli aktif çamur sistemlerinin bilgisayar destekli TUBAarımı Prof. Dr. Derin ORHON 1997 1999 TUBITAK -
Deri endüstrisi atıksularında karbon giderimi ve nitrifikasyon-denitrifikasyon kinetiğinin belirlenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 1997 1999 TUBITAK -
İçsel solunum ve fermenTUBAyon ürünlerinin karbon kaynağı olarak kullanıldığı ortamlarda denitrifikasyon kinetiği Prof. Dr. Derin ORHON 1997 1999 TUBITAK -
Değişik atıksularda hidroliz mekanizmasının ve dönüşüm oranının belirlenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 1997 1999 TUBITAK -
Evsel atıksularda besi maddesi (azot, fosfor) gideren tek kademeli aktif çamur sistemlerinin TUBAarımı için standart oluşturulması Prof. Dr. Derin ORHON 1997 1999 TUBITAK -
Tarıma dayalı endüstrilerin atıksu karakterizasyonu ve biyolojik arıtılabilirliği Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 1997 1999 TUBITAK -
Ardışık kesimli reaktörlerde aşırı biyolojik fosfor giderimi üzerine nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesinin etkisi Prof. Dr. Nazik ARTAN 1997 1999 TUBITAK -
Biyolojik azot ve fosfor gideren aktif çamur sistemleri TUBAarımı, işletmesi ve kontrolü Prof. Dr. Nazik ARTAN 1997 1998 ITU SRP/RND
WADISUN, Wastewater distillation by sun energy Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU (Co-PI) 1997 1997 International AVICENNE
Wastewater characterization in Tuzla wastewater treatment plant catchment basin Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA 1997 1997 International İSKİ & World Bank
WADISUN, Wastewater distillation by sun energy Prof. Dr. Olcay TÜNAY (Co-PI) 1997 1997 International AVICENNE
Haliç dip çamurunun ve suyunun özelliklerinin belirlenmesi Prof. Dr. Cumali KINACI (Co-PI) 1997 1997 ITU SRP/RND
Tekstil endüstrisi boyama atıksularının biyolojik arıtılabirliği Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 1997 1997 ITU SRP/Educational
Sülfat içeren atıksularının baryum ve alüminyum tuzları kullanılarak arıtımının incelenmesi Prof. Dr. Olcay TÜNAY 1997 1997 ITU SRP/Educational
Sülfat içeren atıksuların kalsiyum ile çökelmesine etki eden faktörlerin incelenmesi Prof. Dr. Olcay TÜNAY 1997 1997 ITU SRP/Educational
Haliç dip çamurunun ve suyunun özelliklerinin belirlenmesi Prof. Dr. Ünel KÖKLÜ (Co-PI) 1997 1997 ITU SRP/RND
Yerel yönetimler için çevre duyarlı planlama Prof Dr. Bilsen BELER BAYKAL (Co-PI) 1996 1996 TUBITAK -
Yerel yönetimler için çevre duyarlı planlama Prof. Dr. Gündüz ATALIK(Co-PI) 1996 1996 TUBITAK -
İyon değiştirici kullanımı ile amonyak giderimi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 1995 1996 ITU SRP/RND
Akuatik bitkilerle nütrient giderimi Assist. Prof. Dr. Atilla ALTAY 1995 1995 ITU SRP/RND
Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA 1995 1995 TUBITAK -
Ekolojik dengenin korunması ve sürdürülmesi açısından kentsel sistemlerin planlanması Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU 1994 1994 TUBITAK -
Ardışık kesikli reaktörlerde nitrifikasyon-denitrifikasyon mekanizmasının modellenmesi ve uygulama esaslarının saptanması Prof. Dr. Derin ORHON 1993 1993 ITU SRP/RND
Strategies for ecologically sound and sustainable urban development Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU 1992 1992 International UN Economic Commission for Europe & T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Biyolojik arıtılabilirliğin temel esasları ve arıtma TUBAarımına uyarlanması Prof. Dr. Derin ORHON 1992 1992 ITU SRP/RND
Evsel atıksuların anaerobik arıtılabilirliği ve proses kinetiğinin araştırılması Prof. Dr. Izzet ÖZTÜRK 1991 1991 TUBITAK -
Zeytinyağı imalatı proses atıksularının havasız çamur yataklı reaktörlerde arıtımı ve biyoenerji geri kazanımı Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 1990 1990 TUBITAK -
Water quality model in river basin management Sakarya basin Prof. Dr. Derin ORHON 1989 1989 International NATO Science for Stability Programme
Behavior of aerobic biological treatment systems under intermittent loadings Prof. Dr. Derin ORHON 1988 1988 International NATO Scientific Affairs Division Science for Stability Programme & TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Trends in academic education and man power requirement in environmental engineering Prof. Dr. Derin ORHON 1987 1987 International NATO CCMS
Organik kimya endüstrisi atıksularının çözünmüş hava yüzdürmesi yöntemi ile arıtılabilirliğinin araştırılması Prof. Dr. Olcay TÜNAY 1986 1986 ITU SRP/RND
Ardışık kesikli reaktörlerle kuvvetli atıksuların arıtma esasları ve TUBAarımı Prof. Dr. Olcay TÜNAY 1986 1986 TUBITAK -
Plastifiyan ve organik kimya endüstrisi kirlenme profili ve arıtılabilirlik çalışması Prof. Dr. Derin ORHON 1984 1984 ITU SRP/RND
Endüstriyel kirlenme kontrolünde veri toplama ve değerlendirme esasları Prof. Dr. Derin ORHON 1984 1984 ITU SRP/RND
Anaerobic digestion of selector sludge Prof. Dr. Olcay TÜNAY 1982 1982 International NATO, Challenges of Modern Society, UC Berkeley
Haliçte dipsel çamur kirliliği ve uzaklaştırılması sorunu Prof. Dr. Olcay TÜNAY 1978 1978 TUBITAK -
Akdeniz bölgesinde ozon kirliliği ve ormanlara olan etkilerinin incelenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE - - TUBITAK -


Legend

DPT Turkish State Planning Agency
EU European Union Projects
ITU Istanbul Technical University
SRP ITU Scientific Research Projects Unit
SRP/YNG ITU SRP Young Researchers Career Development Program
SRP/MLT ITU SRP Multidisciplinary Research Support Program
SRP/RND ITU SRP Scientific Research and Development Support Program
ISTKA Istanbul Development Agency
OSIB Turkish Ministry of Forestry and Water Affairs
TUBITAK The Scientific and Technological Research Council of Turkey
ENV TUBITAK Environmental, Atmospheric, Earth, and Marine Sciences Research Support Group
PUB TUBITAK Public Interest Research Support Group
CSP (3501) TUBITAK Career Support Program
RSP (1002) TUBITAK Rapid Support Program
İÇTAG -
MİSAG -
YDABAG -
TBAG -
TUBA Turkish Academy of Sciences
YRAP TUBA Young Researchers Award Program